Eliteklinik Esbjerg

Du kan købe enkelt adgang her

Betingelser for medlemskab

 1. MEDLEMSKAB

  Dit medlemskab (inkl. klippekort) er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Eliteklinik Esbjerg. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Eliteklinik Esbjerg kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

 2. MEDLEMSKORT

  Medlemskortet medbringes og bruges ved check-in for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Eliteklinik Esbjerg, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

 3. BETALING

  Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for oprettelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Eliteklinik Esbjerg opbevarer stamoplysninger ved brug af EasyMe som dataleverandør. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Eliteklinik Esbjerg sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 4. VARIGHED/MEDLEMSKAB
  Ved PBS-medlemskab er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 5. OPSIGELSE
  Opsigelsesfrist for abonnement er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen kan ske ved at logge ind med dine medlemsoplysninger her:  https://ezme.io/u/XuD/WqgH eller ved personligt fremmøde i Eliteklinik Esbjerg, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2013, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2013. Eliteklinik Esbjerg skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb. Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Klippekort refunderes ikke. Opsigelsesperioden kan ikke ligge i en eventuel bero-periode.

 6. ÆNDRINGER I PRISER OG MEDLEMSVILKÅR
  Eliteklinik Esbjerg forbeholder sig ret til prisændringer. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsvilkårene. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab i Eliteklinik Esbjerg som følge af prisændringerne er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §5.
  §9 Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i Eliteklinik Esbjerg eller i forbindelse med et arrangement under Eliteklinik Esbjerg. Alle førstegangstrænende skal have information af en instruktør/træningsvejleder før opstart af træning. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Eliteklinik Esbjerg. Eliteklinik Esbjerg tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Eliteklinik Esbjerg kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

 7. TRÆNING OG OPHOLD I CENTRET
  Eliteklinik Esbjerg er røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i Eliteklinik Esbjerg foregår på eget ansvar. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bare fødder/klip-klapper. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være på lydløs under al træning.

 8. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT
  Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Eliteklinik Esbjerg’s ansatte, kan Eliteklinik Esbjerg uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort. Doping tolereres ikke i Eliteklinik Esbjerg og Eliteklinik Esbjerg kan ved mistanke om doping bortvise medlemmet. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ophold Eliteklinik Esbjerg er ikke tilladt iført rygmærke eller anden banderelateret påklædning.

 9. UDELUKKELSE AF MEDLEM
  Eliteklinik Esbjerg kan opsige enhver aftale om et medlemskabskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Eliteklinik Esbjerg’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Eliteklinik Esbjerg ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems misligholdelse af de gældende medlemskabsbetingelser eller ordensregler vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. doping, udlån med medlemskort og racistiske samt diskriminerende udtalelser i Eliteklinik Esbjerg.

 10. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
  Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træningen forgår i Eliteklinik Esbjerg eller er i forbindelse med et arrangement under Eliteklinik Esbjerg. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Eliteklinik Esbjerg. Eliteklinik Esbjerg tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Alle medlemmer skal have information af en træner inden opstart af træning. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Eliteklinik Esbjerg kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet. Der gives ikke garanti for vægttab.

 11. VÆRDIGENSTANDE
  Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene eller Eliteklinik Esbjerg’s træningslokaler. Eliteklinik Esbjerg bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

 12. PERSONOPLYSNINGER/INFORMATIONER/NYHEDER
  Ved indmeldelsen giver du lov til at Eliteklinik Esbjerg må behandle og opbevare oplysninger om dig gennem vores dataleverandør EasyMe samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Eliteklinik Esbjerg.
  Brug af vores øvrige lokationer: Ved brug af vores øvrige lokationer i forbindelse med dit medlemskab gælder de altid gældende medlemsbetingelser for den pågældende lokation.

 13. AFBUD TIL KOSTVEJLEDER/PERSONLIG TRÆNER
  Hvis du ikke kan overholde din aftale med kostvejleder eller personlige træner, meldes afbud senest samme dag kl. 09.00. Er din aftale inden kl. 09.00 skal du melde afbud dagen før senest kl. 16.00. Meldes der ikke afbud i tide faktureres den fulde pris for den givne ydelse. Ved klippekorts-ordninger mister du et klip. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

 14. BEHANDLING AF PERSONDATA
  Eliteklinik Esbjerg benytter EasyMe som dataleverandør. Ved indmeldelse og under hele medlemskabet vil al data opbevares og håndteres af EasyMe i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Ved opsigelse eller udløb af medlemskabet vil Eliteklinik Esbjerg dataleverandør EasyMe opbevarer data i 180 dage hvorefter data slettes.